Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

  • Pozvánka na zasadnutie OZ
    

   Starosta obce Vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 03.03.2017 /piatok/  o 19.00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Raslaviciach. Program: 1.VZN o verejnom poriadku obce, 2.Úprava rozpočtu na rok 2017, 3.Správa audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2015, 4. Plán verejného obstarávania na rok 2017, 5. Hodnotenie separovaného zberu v obci za rok 2016. 6. Odkúpenie pozemku pod budúcu miestnu komunikáciu – prepojenie ulíc Kláštorná a Lopuchovská. 7. Odpredaj pozemkov s ohľadom na osobitný zreteľ – manž. Gužikovci, p. Kotiková. 8. Úprava výšky stravného v obecnej vývarovni. 9. Žiadosť o finančný príspevok – Centrum futbalových talentov Academy Slovakia. 10. Rôzne


   Prieskum záujmu o Materskú školu.

   Vážení rodičia zápis detí do materskej školy na školský rok 2017/2018 sa uskutoční v mesiaci MÁJ 2017. Od 15.02.2017 – 15.03.2017 sa uskutoční PRIESKUM ZÁUJMU O MATERSKÚ ŠKOLU. Svoj záujem môžete nahlásiť: osobne v materskej škole na telefónnom čísle 0919 073739, emailom: msraslavice@gmail.com


   Oznámenie

   Oznámenie o zámere Obce Raslavice predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa - 1/4 vlastníckeho podielu obce Raslavice na parcele CKN 337, k-ú. Vyšné Raslavice, vedeného na LV č. 913.

   Oznámenie o zámere Obce Raslavice predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa - vlastníckeho podielu obce Raslavice na novovytvorenej parcele CKN 654/1, 654/2, 656/5 k-ú. Vyšné Raslavice, vytvorenej geometrickým plánom č. 37119192-59/2016.


   Verejná nahrávka relácie - Zahrajte mi túto!
   pdf Rádio Regína Vás pozýva na verejnú nahrávku relácie "Zahrajte mi túto!" dňa 8.2.2017 o 18:30 hod. do Domu kultúry, účinkujú FS Raslavičan, ĽH Stana Baláža, ĽH Muzikanci Raslavicke a FS Torička.

   

 • Strana 1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Meniny na web

 • Partnerské obce • Vyhľadávač

   Google
 • Odkazy