Obsah

○○○○○

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

○○○○○

17.10.2018

Rozhlas

OZNÁMENIE: Dočasná odstávka časti rozhlasového vedenia v obci

Vážení občania, v týchto dňoch prebieha rozsiahla oprava obecného rozhlasu, ktorú spôsobila nedávna výmena stĺpov elektrického vedenia. Predmetom rekonštrukcie je odstránenie starých drôtov a inštalovanie nového káblového vedenia. Tým sa podstatne zlepší šírenie zvukového signálu. Dočasne sú odpojené ulice Vaniškovská, Pod Kaštieľom a Hlboká. Odhadovaný termín ukončenia prác je 1-2 týždne. Ospravedlňujeme sa za dočasné nepohodlie a ďakujeme Vám za porozumenie.

Detail

11.10.2018

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste 1

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

V zmysle §11a zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov v rámci realizácie „Národného projektu Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I — NP PR1M (Projekt Inklúzie v Materských školách)".

Detail

09.10.2018

Nové autobusové spojenie: Bardejov - Užhorod 1

Nové autobusové spojenie: Bardejov - Užhorod

Dovoľujeme si Vás informovať o prevádzke novej autobusovej linky č. 701801 do Užhorodu, ktorá má zastávku aj v Raslaviciach. Cestovný poriadok si môžete pozrieť nižšie v priloženom súbore.

Detail

09.10.2018

Výzva na predloženie ponuky: Vysprávky miestnych komunikácií v obci Raslavice  1

Výzva na predloženie ponuky: Vysprávky miestnych komunikácií v obci Raslavice

Obec Raslavice v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

Detail

08.10.2018

MŠ Raslavice: Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018 1

MŠ Raslavice: Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018

Vážení občania, rodičia a starí rodičia, dovoľte, aby sme Vám týmto spôsobom poskytli možnosť dozvedieť sa informácie o vzdelávacej a výchovnej činnosti oboch raslavických škôlok, ako aj ich hospodárení.

Detail

07.10.2018

Tibor Sahajda, najlepší Slovák na 95. ročníku Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach  1

Tibor Sahajda: najlepší Slovák na 95. ročníku Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach

Raslavičan T. Sahajda dnes podal fenomenálny výkon a dobehol do cieľa na 8. mieste MMM. Prekonal nielen svoj osobný rekord, ale aj zaznamenal deviaty najlepší čas v slovenskej histórii olympijskej disciplíny. Jeho úspech zachytáva reportáž youtube kanálu Košice. V mene samosprávy mu k úspechu svetového formátu srdečne gratulujeme.

Detail

04.10.2018

Oznámenie o orálnej vakcinácii líšok proti besnote — jesenná kampaň  2018 1

Oznámenie o orálnej vakcinácii líšok proti besnote — jesenná kampaň 2018

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejove že v termíne od 8. októbra 2018 až 21. októbra 2018 (posun je možný podľa vývoja počasia) sa uskutoční na celom území SR tridsiata ôsma sezónna kampaň orálnej vakcinácie voľne žijúcich líšok proti besnote, ktorá sa vykoná na väčšine územia letecky, resp. niektoré oblasti ručným pokladaním vakcíny.

Detail

28.09.2018

Výzva na predloženie ponuky 1

Výzva na predloženie ponuky: Rekonštrukcia miestnej komunikácie v osídlení s MRK

Obec Raslavice v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

Detail

24.09.2018

Oznámenie o zámere Obce Raslavice predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa 1

Oznámenie o zámere obce Raslavice predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Obec Raslavice, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) a § 9a ods. 8 písm. b) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Obecné zastupiteľstvo obce trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Detail

20.09.2018

Plánované prerušenie distribúcie elektriny 1

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že z dôvodu prekládky a opravy distribučnej siete bude nasledujúci týždeň vypnutý elektrický prúd v nasledovných častiach Raslavíc, podľa nasledujúceho listu:

Detail

20.09.2018

Pracovno-informačné stretnutie určené pre súkromný sektor

Pracovno-informačné stretnutie určené pre súkromný sektor

MAS Sekčov-Topľa pozýva zástupcov súkromného sektora na stretnutie v rámci napĺňania opatrení stratégie CLLD.

Detail

20.09.2018

Beh ulicami Raslavíc

Beh ulicami Raslavíc

Základná škola v Raslaviciach a Obec Raslavice Vás pozývajú na 7. ročník Memoriálu Jozefa Kovalčína „Beh ulicami Raslavíc“.

Detail