Obsah

22.09.2020

Zbieraj zelené kilometre

Zbieraj zelené kilometre

V rámci podpory cestovania prímestskou autobusovou dopravou Prešovský samosprávny kraj pripravil súťaž pre cestujúcich o hodnotné vecné ceny. Zaregistruj svoju dopravnú/študentskú kartu v aplikácii UBIAN alebo na www.ubian.sk., a za každú jazdu autobusom prímestskej dopravy PSK zbieraj zelené kilometre. Za lístok nezabudni zaplatiť zaregistrovanou kartou.

Detail

18.09.2020

úplná uzávierka

Úplná uzávierka cesty III.triedy č. III/3490 Raslavice - Lopúchov a zmena cestovných poriadkov SAD

V rámci projektu "Zlepšenie dopravného napojenia okresov Jaslo, Bardejov a Svidník na TEN-T koridor" Vám oznamujeme úplnú uzávierku cesty III.triedy č. III/3490 Raslavice - Lopúchov -úsek v obci Raslavice okolo kláštora od 21.9.2020- 12.12.2020 a stým je spojená zmena autobusových liniek SAD a.s. Prešov

Detail

16.09.2020

Oznámenie  o orálnej vakcinácii líšok

Oznámenie o orálnej vakcinácii líšok proti besnote

Oznámenie o orálnej vakcinácii líšok - jesenná kampaň

Detail

04.09.2020

voľné pracovné miesto

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Obec Raslavice v zmysle § 84 ods.1 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca - Sociálny pedagóg.

Detail

03.09.2020

Pozvanka OZ 4.9.2020

Pozvánka

Pozývame Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 4.9.2020 o 18.00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Raslaviciach.

Detail

25.08.2020

Raslavičan Dbestof

DBESTOF - večer nášho /vášho folklóru

Pozývame Vás na predstavenie FS Raslavičan dňa 28-29.8.2020 do divadelnej sály Domu kultúry.

Detail

21.08.2020

voľne pracovné miesta

Voľné pracovné miesta

Informácia o voľnom pracovnom mieste (obsadzovanie pracovných pozícii pedagogických zamestnancov v rámci implementácie NP „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II “) Obec Raslavice, Hlavná 154/30, v zmysle § 84 ods.1 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste pre...

Detail

13.08.2020

Sčítanie domov a bytov

Sčítanie domov a obyvateľov

Obec Raslavice informuje občanov, že od 1.6.2020 do 12.2.2021 prebieha v Slovenskej republike sčítanie domov a bytov, ktoré sa realizuje podľa nového konceptu založeného na využití existujúcich dátových zdrojov a znížení administratívnej záťaže obyvateľstva.

Detail

14.07.2020

eVSD - Planovane prerusenie distribucie elektriny

Plánovane prerušenie distribúcie elektriny

VSD a.s. oznamuje pre odberné miesta v našej obci, že je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v týchto dňoch 30.7 -31.7.2020 v čase od 8:30 -15:00 hod.

Detail

01.07.2020

Voľné pracovné miesto- Koordinátor práce s rodinou

MV SR/Úrad splnomocnenca SR pre rómske komunity obsadzuje voľné pracovné pozície Koordinátor/Koordinátorka práce s rodinou, pre Národný projekt Podpora predprimárného vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunítI.-NP PRIM.

Detail

25.06.2020

OZ

Oznam

Pozývame Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 30.06.2020 o 18.00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Raslaviciach.

Detail

19.06.2020

oznam o strategickom dokumente

Oznámenie o strategickom dokumente „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Prešovského kraja na roky 2021 - 2027“

Obstarávateľ – Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán štátnej správy, doručil dňa 11.05.2020 Okresnému úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, ako príslušnému orgánu na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Prešovského kraja na roky 2021 - 2027“

Detail